onsdag 12 december 2012

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, är en del av tandvårdsstödet till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Bidraget ska uppmuntra till förebyggande tandvård och Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om vilka som kan få del av stödet.

För att kunna få särskilt tandvårdsbidrag ska en patient ha en sjukdom eller funktionsnedsättning som riskerar att försämra tandhälsan.
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN

Eller här för Läkarintyget

Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar omfattas


Stödet gäller för personer som har

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) när patienten har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Sjögrens syndrom, cystisk fibros, ulcerös colit, Crohns sjukdom, tarmsvikt och svårinställd diabetes.

Dessutom omfattas patienter som

 • genomgår dialysbehandling
 • har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • är immunsupprimerade på grund av läkemedelsbehandling
 • har genomgått en organtransplantation.

Föreskrifterna ska användas vid bedömningen


Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) ska användas vid bedömningen av om en patient med någon av ovanstående sjukdomar eller funktionsnedsättningar har rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2013.

Enligt föreskrifterna kommer det i vissa fall krävas att patienten lämnar in ett läkarintyg för att styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Ibland krävs det också annat underlag, till exempel ett salivprov. Det förekommer även krav på hur gammalt underlaget får vara.

En intygsblankett ingår


I föreskrifterna ingår det även en blankett som patientens läkare kan använda för att intyga att patienten har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan ge rätt till STB.

Nytt Tandvårdstöd för vissa patienter

Den tandvård som avses är enligt 3 a § första stycket tandvårdsförordningen (1998:1338) tandvårdsbehandling på personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av

 1. svår psykisk funktionsnedsättning,
 2. Parkinsons sjukdom,
 3. multipel skleros,
 4. cerebral pares,
 5. reumatoid artrit,
 6. systemisk lupus erythematosus,
 7. sklerodermi,
 8. amyotrofisk lateralskleros,
 9. orofacial funktionsnedsättning eller
 10. symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke).

Enligt 3 a § andra stycket samma förordning avses även tandvårdsbehandling på personer som på grund av en sällsynt diagnos har

 1. stora svårigheter att sköta sin munhygien,
 2. stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller
 3. orofaciala symtom.

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med:

funktionstillståndtillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet
sällsynt diagnosen diagnos som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och leder till omfattande funktionsnedsättning

Läkarintyg


3 § De sjukdomar och funktionsnedsättningar som anges i 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) ska styrkas av läkare genom ett läkarintyg på en särskild blankett (bilagan).

En annan blankett får dock användas för att styrka diagnosen amyotrofisk lateralskleros eller en sällsynt diagnos med orofaciala symtom, om blanketten är fastställd av Socialstyrelsen eller Försäkringskassan.

Bedömning av funktionstillstånd


4 § En person som har en sådan långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som anges i 3 a § första stycket och andra stycket 1 och 2 tandvårdsförordningen (1998:1338) ska anses ha stora behov av tandvård, om hans eller hennes funktionstillstånd bedöms leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling.

För att en persons funktionstillstånd ska anses leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling ska han eller hon ha en svår till fullständig funktionsnedsättning, strukturavvikelse eller aktivitetsbegränsning.

En person som har sjukdomen amyotrofisk lateralskleros ska dock anses ha stora behov av tandvård utan att någon bedömning av hans eller hennes funktionstillstånd behöver göras.

5 § Bedömningen av en persons funktionstillstånd ska göras av en läkare.

Bedömningen ska göras under avsnitt 3 i blanketten (bilagan).

Allmänna råd

Socialstyrelsens svenska version av WHO:s publikation ”Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa” kan ge ytterligare vägledning vid bedömningen.

Länk till Bilagan finns här

torsdag 22 november 2012

Bisfenol i kvittopapper

Foto Michael Wikinger
Läste precis i Sveriges Natur, Naturskyddsföreningens tidning, om Bisfenoler som finns i Kvitton från kassaapparater. Titta på denna länk

tisdag 14 februari 2012

Hej Här är en bra film om Parodontit