onsdag 12 december 2012

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, är en del av tandvårdsstödet till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Bidraget ska uppmuntra till förebyggande tandvård och Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om vilka som kan få del av stödet.

För att kunna få särskilt tandvårdsbidrag ska en patient ha en sjukdom eller funktionsnedsättning som riskerar att försämra tandhälsan.
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN

Eller här för Läkarintyget

Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar omfattas


Stödet gäller för personer som har

  • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
  • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) när patienten har ordinerats syrgas eller näringsdryck
  • Sjögrens syndrom, cystisk fibros, ulcerös colit, Crohns sjukdom, tarmsvikt och svårinställd diabetes.

Dessutom omfattas patienter som

  • genomgår dialysbehandling
  • har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
  • är immunsupprimerade på grund av läkemedelsbehandling
  • har genomgått en organtransplantation.

Föreskrifterna ska användas vid bedömningen


Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) ska användas vid bedömningen av om en patient med någon av ovanstående sjukdomar eller funktionsnedsättningar har rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2013.

Enligt föreskrifterna kommer det i vissa fall krävas att patienten lämnar in ett läkarintyg för att styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Ibland krävs det också annat underlag, till exempel ett salivprov. Det förekommer även krav på hur gammalt underlaget får vara.

En intygsblankett ingår


I föreskrifterna ingår det även en blankett som patientens läkare kan använda för att intyga att patienten har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan ge rätt till STB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar